Sosiaali – ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TURVAKORTTIKOULUTUS

Korttikoulutuksella varmistetaan koko henkilöstön perusvalmius toimia poikkeustilanteissa ennakoivasti. Turvallisuus rakentuu koko työyhteisön laaja-alaisesta toiminnasta mahdollisten ongelmatilanteiden ennakoimiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Koulutus tukee asiakkaittesi ja henkilökuntasi henkilöturvallisuuden varmistamista organisaatiosi tarjoamassa hoitotyössä.

Samalla asukasturvallisuus ja omaisten sekä eri sidosryhmien luottamus yritystänne kohtaan lisääntyvät.

Turvallisuutta ei voi ulkoistaa. Turvallisuus on tunne. 

”Vahinko ei tule kello kaulassa”

 Hyödyt ja edut:

  • Ehkäistään ennalta mahdollisia uhkatilanteita sekä minimoidaan mahdollisten uhkatilanteiden seuraukset.
  • Varmistetaan asiakkaiden ja hoiva-alan asiakastyössä olevan henkilökunnan turvallisuus sekä toiminnan häiriöttömyys ja varmuus.
  • Varmistetaan henkilökunnan toimintaa työskenneltäessä yksin ja poistetaan ennakkoon mahdollisia pelkoja ja epävarmuustilanteita.
  • Annetaan jokaiselle työntekijälle valmiudet huolehtia omasta, asiakkaiden ja lähimmäistensä turvallisuudesta silloin, kun jotain odottamatonta tapahtuu työpaikalla.
  • Jaetaan konkreettisia käytännön kokemuksia
  • Kortin suorittaneella on perusvalmiudet omaksua ja tunnistaa oman työympäristönsä arjen vaaratilanteet ja auttaa mahdollisten vaaratilanteiden ennaltaehkäisemisessä

Koulutuksen tavoitteet osallistujille:

  • Auttaa osallistujia ymmärtämään, että turhien riskien välttäminen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy kannattaa aina
  • Antaa osallistujille valmiudet huolehtia omasta ja lähimmäistensä turvallisuudesta silloin, kun jotain odottamatonta tapahtuu
  • Antaa valmiudet omakohtaiselle vaaratilanteisiin varautumiselle
  • Koulutuksessa painotetaan mahdollisten uhkatilanteiden ennalta ehkäisyä ja opitaan oikeat toimintamallit aggressiivisen henkilön kohtaamiseen.

Koulutus perustuu Suomen Palopäällystöliiton sosiaali- ja terveyden-huollon turvakortin perusteisiin ja koulutuksen hyväksytysti suorittaneet ovat oikeutettuja saamaan todistuksena osaamisestaan virallisen sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortin. Lisäksi osallistujille jaetaan päivän päätteeksi komea paperitodistus osoituksena osaamisesta.

Henkilökohtainen kortti on voimassa 5 vuotta.

sote kortti

 palo